€ 3.825 van € 9.500 opgehaald

 41%
56 donaties in 9 maanden

Onze roep om hulp: Mijn vader wil weer kunnen lopen

€ 3.825 van € 9.500 opgehaald
het verhaal

(English text is found below)

Wie mijn vader is.

Mijn vader, Yahya Carlos Lont, is altijd een harde werker geweest. Hij is buitengewoon gedisciplineerd en behulpzaam, de rots van onze familie. Als kostwinner heeft hij altijd voor een gezin van zes gezorgd, en daarnaast heeft hij zijn moeder en (schoon)familie ondersteund. Bovendien is hij tientallen jaren lang karate-instructeur geweest en heeft hij honderden studenten de kunst bijgebracht. Hij stond altijd klaar om anderen te helpen, zonder ooit om hulp te vragen. Maar nu wordt deze toegewijde man door de Almachtige op de proef gesteld met zijn gezondheid, en hij heeft dringend hulp nodig.

Al 7 jaar is mijn vader aan het worstelen met lopen. Wat begon als een onschuldige milde pijn in zijn heup, is uitgepakt tot pijn zo erg dat hij niet normaal meer kan lopen. Soms is zelfs slapen een probleem. Nu lukt alleen heel korte stukjes lopen nog, gepaard met heel veel pijn.


Medische Achtergrondinformatie

In de afgelopen jaren heeft mijn vader verschillende niet-chirurgische behandelingen in Maleisië ondergaan, waaronder fysiotherapie, chiropractie en zelfs een heupoperatie vanwege AVN. Helaas leverden geen van deze behandelingen het verwachte resultaat op. Het is steeds duidelijker geworden dat de artsen daar niet precies weten wat er aan de hand is. Sommige doktoren stellen nu voor om zijn heupbeenderen te verwijderen en te vervangen door kunstmatige heupbeenderen.

Een heupvervanging is een ingrijpende operatie, vooral omdat de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk is. In onze zoektocht naar antwoorden zijn we breder gaan zoeken naar een oplossing en zo kwamen we in contact met een arts in de Verenigde Staten die mogelijk zowel de oorzaak als de oplossing kent. Onlangs heeft mijn vader twee weken lang intensieve behandelingen ondergaan in de VS, gericht op zijn zenuwstelsel. Hij is net teruggekeerd van deze behandelingen, en we zijn verheugd te melden dat we al aanzienlijke vooruitgang zien in zijn mobiliteit en een afname van de pijn. Dit is de grootste sprong vooruit die we in de afgelopen 7 jaar hebben gezien, en er is eindelijk weer hoop op herstel.

Dezelfde dokter adviseert een tweede reeks behandelingen, maar we hebben niet langer het benodigde geld om dit te bekostigen. We hebben uw hulp nodig. Het benodigde bedrag bedraagt ongeveer €9,500, inclusief de kosten voor vliegtickets en verblijf in de VS. Uw steun wordt zeer gewaardeerd, en elke donatie, hoe klein ook, brengt ons dichter bij het herstel van mijn vader. Moge de Almachtige iedereen die helpt overvloedig belonen.

Dank u wel voor uw hulp en medeleven.

English
Who my father is.

My father, Yahya Carlos Lont, has always been a hard worker. He is exceptionally disciplined and helpful, the cornerstone of our family. As the breadwinner, he has always taken care of a family of six, in addition to supporting his mother and (extended) family. Moreover, he has been a karate instructor for decades, teaching the art to hundreds of students. He was always ready to assist others without ever asking for help himself. But now, this dedicated man is being tested by the Almighty with his health, and he urgently needs help.

For 7 years, my father has been struggling to walk. What began as an innocent mild hip pain has escalated to excruciating pain that has robbed him of the ability to walk normally. Sometimes even sleeping is a challenge. Now, he can only manage very short distances, all accompanied by intense pain.

Medical Background Information

Over the past years, my father has undergone various non-surgical treatments in Malaysia, including physiotherapy, chiropractic care, and even a hip surgery for AVN. Unfortunately, none of these treatments yielded the expected results. It has become increasingly clear that the doctors there do not precisely know what is going on. Some physicians now propose removing his hip bones and replacing them with artificial ones.

A hip replacement is a major surgery, especially given the ongoing uncertainty about the exact cause. In our quest for answers, we cast a wider net for a solution and connected with a doctor in the United States who may know both the cause and the remedy. Recently, my father underwent two weeks of intensive treatments in the US, targeting his nervous system. He has just returned from these treatments, and we are delighted to report that we already see significant improvements in his mobility and a reduction in pain. This is the biggest leap forward we have witnessed in the past 7 years, and there is finally hope for recovery.

The same doctor recommends a second series of treatments, but we no longer have the necessary funds to cover it. We need your help. The required amount is approximately €9,500, including the costs of airfare and accommodation in the US. Your support is greatly appreciated, and every donation, no matter how small, brings us closer to my father's recovery. May the Almighty richly reward everyone who assists.

Thank you for your help and compassion.

Over de campagne
Beheerder:
Djalaal Lont
Gestart op:
13 September 2023
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie