€ 250 van € 300.000 opgehaald

 1%
7 donaties in 3 jaren

Permanente expositie ruimte.

€ 250 van € 300.000 opgehaald
het verhaal

English below.


Veel mensen vinden dat mijn probleem een luxe probleem is, maar voor mij is dit mijn leven. Ik zal proberen van een lang verhaal een zo kort mogelijk verhaal te maken, je mag altijd bellen, voor meer informatie. 

Als kunstenaar, designer, maker en technicus, ben ik altijd op zoek naar ruimte. Jammer genoeg kom je met een Wajong uitkering niet ver, daar kun je niet veel méér mee, dan net je vaste lasten betalen. Als je rijk bent en/of macht hebt, kan er heel veel meer! Jaren geleden had ik een groot atelier voor weinig geld in een Philips gebouw in Eindhoven. Dit was een soort van anti-kraak en net als bij alle anti-kraak, was dit dus ook een tijdelijke plek. Vanaf dat moment, ging het steeds slechter, alle ruimten erna, werden steeds duurder en ik moest dus steeds kleiner gaan huren voor hetzelfde geld met hetzelfde minimum inkomen. Met als gevolg, dat ik steeds meer van mijn spullen moest opslaan ergens in ruimtes die ook tijdelijk waren. 

Uiteindelijk heb ik een oplegger (vrachtwagen zonder trekker) gekocht om alles op te slaan, want geld voor opslag had ik ook niet meer. Na jaren rond te zwerven door Eindhoven met die oplegger, moest ik weg met dat ding, ze deden moeilijk over stallen i.p.v. parkeren. Ongeveer 3 jaar geleden heb ik een stuk bos gekocht, om mijn oplegger neer te zetten. Dit bos is mijn privé terrein, dus ik dacht dat het zo opgelost was. In die tijd heb ik ook een soort boomhut gebouwd en mijn bos vergroend met gratis planten, struiken en bomen, om er mijn eigen paradijs van te maken waar ik buiten de stad tot rust kon komen, om daar te gaan kamperen. Jammer genoeg kreeg ik pas een telefoontje van de lokale gemeente, dat ik daar niet mag staan met een oplegger, niet een boomhut mag hebben en er zelfs niet mag kamperen. Dat betekend dat ik nu een gigantisch probleem heb!! Als ik daar weg moet met de oplegger, betekend dat niet alleen dat ik ergens naar toe moet kunnen, maar ook dat ik dan heel mijn bos kapot moet rijden, om die er nog uit te krijgen. Als ik binnen 4 maanden mijn eigen bos niet uit ben, krijg ik ook nog een boete van min. 10000 Euro. 

Mijn grootste wens, is een permanente expositie ruimte vinden, waarbij ik alles kan uitstallen en tonen, wat ik nu heb opgeslagen, maar zo’n pand kopen, lukt niet zonder een paar ton aan geld. In de loterij heb ik alleen een paar sokken gewonnen, maar daar past niet zo veel in als in een oplegger. Wegens de Corona maatregelen, is er ook geen expositie mogelijk ergens, dus moet ik al die opbouw materialen ook opslaan en nemen dus ook ruimte in. Nu heb ik wel weer een (tijdelijk) atelier gevonden, maar die deel ik met een collega en betaal me daar ook blauw aan en daar past niet zo veel in, dus die is vol, net als mijn eigen huurhuisje en ik weet ook niet hoe lang ik daar weer kan blijven. 

Mijn werk verkopen is niet mijn hoofddoel, als ik een keer iets verkoop, is dat een bevestiging van mijn werk en mooi meegenomen, maar daar gaat het mij niet om, ik wil gewoon met de wereld kunnen delen wat ik gemaakt heb en mensen verwonderen, blij maken, bewust maken en inspireren! 

Nu komt iedereen met de meest geniale oplossing: verkoop die spullen maar, of gooi alles maar weg. Daar had ik nou zelf echt niet aan gedacht zeg!! Ik ben een zeer veelzijdig persoon, met heel veel creativiteit, vindingrijkheid en handigheid en wil dat graag kunnen uiten. Als ik niet kan creëren, ben ik niet mezelf en voel mij leeg en zinloos. In al die jaren, ben ik al zeker 10x verhuisd en heb alle creativiteit die ik in mij heb, alleen maar gebruikt om oplossingen te vinden en problemen op te lossen. Ik heb echt de meest waanzinnige ideeën gehad om tot een oplossing te komen, ik heb zelfs aan Lufthansa gevraagd of ik 1 van de vliegtuigen die door Corona aan de grond staan in Twente, te mogen gebruiken als expositie ruimte. Ze vonden het een goed idée, maar ook daar is niets uit gekomen. Een oud treinstel had ik wel bijna geregeld, maar ik mocht van Prorail geen stukje spoor gebruiken om die neer te zetten. Zo heb ik zonder succes nog honderd dingen bedacht, waar ik niet mee verder kan. 

Spullen weg doen, kan natuurlijk altijd nog, maar dat is mijn laatste optie. Mijn spullen zijn niet alleen mijn kunst supermarkt, maar ook mijn inspiratie en voor een betere wereld gooi ik bruikbare spullen liever niet weg. Daar maak ik liever iets moois van. 

Misschien is het mogelijk, dat mensen mij kunnen helpen een pand te kopen waar ik mijn spullen kwijt kan maar ook permanent kan exposeren, zonder de angst te hebben, daar weer binnen korte tijd uit te moeten. Dit is niet alleen mijn probleem, maar ook van mijn collega kunstenaars. Naast mijn eigen expositie, wil ik graag ook ruimte bieden aan mijn collega's om daar wisselend te exposeren. Behalve exposeren, wil ik ook graag al mijn kennis delen met andere mensen en scholen. Aangezien ik bijna alleen maar gebruikte materialen gebruik, wil ik mensen leren hoe je creatief kunt recyclen. Het liefst stop ik mijn tijd, geld en energie in het maken van dingen, maar ik voel me net een vluchteling in eigen land die van het ene kamp naar het andere gestuurd word, zonder te weten hoe lang ik daar weer mag blijven. De gemeente heeft ons nooit willen helpen en heeft altijd grotere belangen. Een permanente plek zou mij veel rust en inspiratie geven! Voor meer informatie over mij en mijn werk, zie mijn website: 

www.technoart.nl 

Bedankt alvast voor het lezen van mijn zo kort mogelijke brief.  

Met vriendelijke groet.                                                                                                    

Chris Dierickx.

[email protected] 

06-42331080.

Direct storten op mijn rekening mag ook: NL88INGB0007123765.


Asking for serious help in my own country!

Many people think that my problem is a luxury problem, but for me this is my life. I will try to make a long story as short as possible, you can always call or mail, for more information. 

As an artist, designer, maker and technician, I am always looking for space. Unfortunately, a Wajong benefit does not give me much possibilities, you can not do much more with it than just pay your fixed costs. If you are rich and / or have power, a lot more is possible! Years ago I had a large studio for little money in a Philips building in Eindhoven. This was a kind of anti-squat and like all anti-squat, this was also a temporary place. From that moment on, things got worse, all the studio’s after that became more and more expensive and I had to rent smaller and smaller for the same money with the same minimum income. As a result, I had to store more and more of my stuff somewhere in spaces that were also temporary. 

In the end I bought a trailer (truck without a puller) to store everything, because I had no money for storage either. After years of wandering around Eindhoven with that trailer, I had to get away with that thing, the cityhall made trouble about a fixed place on the road instead of just parking. About 3 years ago I bought a piece of forest to park my trailer. This forest is my private property, so I thought it would be resolved in this way. During that time I also built a kind of tree house and greened my forest with free plants, shrubs and trees, to make it my own paradise where I could relax outside the city and go camping there. Unfortunately a short time ago I received a phone call from the local municipality cityhall, that I am not allowed to stand there with a trailer, not have a tree house there and not even be allowed to camp there. That means that I now have a huge problem !! If I have to get out of there with the trailer, it not only means that I have to be able to go somewhere, but also that I have to destroy my entire forest to get it out. If I am not out of my own forest within 4 months, I will also receive a fine of at least 10,000 Euro. 

My biggest wish is to find a permanent exhibition space, where I can display and show everything I have stored now, but buying such a property is not possible without a few tons of money. In the lottery I only won a pair of socks, but in there, doesn't fit as much as in a trailer. Due to the Corona measures, no exhibition is possible anywhere, so I also have to store all those construction materials and therefore also take up space. Now I have found a (temporary) studio again, but I share it with a colleague and pay a lot of money too and not much fits in that place, so it is full, just like my own rental house and I don't know how long i can stay there again. Selling my work is not my main goal, if I sell something, it is a confirmation of my work and a bonus, but that is not my point, I just want to be able to share with the world what I have made and amaze people, make them happy, raise awareness and inspire people! 

Now everyone comes up with the most ingenious solution: sell that stuff, or just throw everything away. I really hadn't thought of that myself !! 

I am a very versatile person, with a lot of creativity, resourcefulness and dexterity and I would like to be able to express that. If I cannot create, I am not myself and feel empty and meaningless. In all these years, I have moved at least 10 times and have only used all the creativity I have in me, to find solutions and solve problems. I really had the most amazing ideas to come to a solution, I even asked Lufthansa airplane company if I could use one of the aircrafts grounded by Corona in Twente as an exhibition space. They thought it was a good idea, but nothing came of it either. I had almost arranged an old train set, but Prorail didn't allow me to use a piece of track to put it down. I came up with a hundred ideas without success and I get stuck with nothing. You can always get rid of stuff, of course, but that's my last option. My stuff is not only my art supermarket, but also my inspiration and for a better world I prefer not to throw away useful stuff. I'd rather make something beautiful out of that. 

I hate to ask anybody for anything, but I don’t know what to do anymore. Perhaps it is possible that people can help me to buy a building where I can store my belongings, but also exhibit permanently, without fear of having to leave it again in a short time. This is not only my problem, but also for my fellow artists. In addition to my own exhibition, I would also like to offer my colleagues space to exhibit there alternately. Besides exhibiting, I would also like to share all my knowledge with other people and schools. Because I almost only use used materials, I want to teach people how to recycle creatively. I prefer to put my time, money and energy into making things, but I feel like a refugee in my own country being sent from one camp to another, without knowing how long I can stay there again. 

The municipality has never wanted to help us and always has greater interests. A permanent place would give me a lot of peace and inspiration! For more information about me and my work, see my website: 

 www.technoart.nl 

[email protected] 

 Thank you in advance for reading my as short as possible letter. 

 Sincerely. 

 Chris Dierickx. 

 0031-(0)6-42331080.  

Directly pay on my account is also possible: NL88INGB0007123765.

Over de campagne
Beheerder:
Chris Dierickx
Gestart op:
12 March 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie