€ 1.353 van € 1.500 opgehaald

 91%
73 donaties in 12 maanden
Deze campagne is beëindigd.

Mei inoar ien! Foar de Jeneverpôle

€ 1.353 van € 1.500 opgehaald
Deze campagne is beëindigd.
het verhaal

Yn it lêtste wykein fan juni ha in stel fandalen de Jeneverpôle foar in part fernield. Beammen en in bankje, in plak foar in hangmatte en in fjoerplak binne fernield en binne dernei yn de brân stutsen.

De Jeneverpôle is in lyts eilantsje ûnder Easterein, mar tige polulair ûnder de Eastereinders.

Hoewol Johannes Huitema eigner is, wurdt der in soad gebrûk makke fan it eilantsje troch de Eastereinders. Sa waard der, yn goed oerlis mei Johannes, rekreëarre, fiske, swommen yn de feart en soms simmerdeis ek wol ris oernachte.

It is net de earste kear dat der dingen fernield binne. Johannes hie it krektlyn opknapt en sit no mei in grutte finansjele strop. De beammen binne djoere beammen. In oantal fan de fernielde beammen binne iepen, dizze iepen binne spesjaal kweekt; se binne resistent foar iepsykte. Dizze kostje al gau €300,- it stik.

Dan binne der ek noch oare kosten dy't makke wurde om alle fernielings wer op te knappen. 

Wij as Eastereinders wolle Johannes helpe om de Jeneverpôle wer moai te meitsjen sadat eltsenien hjir wer fan genietsje kin.

Dat kin troch hjir in donaasje te dwaan. 

Doch wêr Easterein grut yn is en grutsk op is: Mei inoar ien wêze!
Over de campagne
Beheerder:
Monique Vellinga
Gestart op:
16 July 2019
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie