€ 690 van € 60.000 opgehaald

 2%
26 donaties in 5 maanden

Help Sandra tandarts worden!

€ 690 van € 60.000 opgehaald
het verhaal

Klik hier voor een korte introductievideo: https://youtu.be/mEaZfZX61EU

Hoi!  


(for English see below)

Ik ben Sandra, 23 jaar oud en ik ben ein-de-lijk ingeloot voor de studie die ik al heeeeel lang wil doen, namelijk Tandheelkunde! Hartstikke fijn dat ik eindelijk mijn droom achterna kan gaan, maar het volgende probleem doet zich nu voor: ik moet instellingscollegegeld gaan betalen omdat dit mijn tweede bachelor in de gezondheidssector zal zijn.

Instellingscollegegeld 

Dit instellingscollegegeld bedraagt € 20.000 per collegejaar voor de bachelor, dus in totaal € 60.000. Dan is de vraag nu natuurlijk: waarom moet ik dit immense bedrag gaan betalen?  

Eerdere pogingen tot toelating

Na de middelbare school heb ik meerdere pogingen gedaan om een studieplek te bemachtigen voor Tandheelkunde.

België: Zo ben ik meerdere malen afgereisd naar Brussel om daar het toelatingsexamen voor arts en tandarts af te leggen. Ieder jaar komen hier rond de 6.000 studenten op af en slechts 10-20% van deze studenten slaagt erin om het toelatingsexamen te halen, dit geeft wel aan hoe moeilijk het examen is. Helaas is het mij niet gelukt om bij die beste 10-20% te komen.

Nederland: Daarnaast heb ik in Nederland meegedaan aan de decentrale selectie. Op dat moment was het heel belangrijk dat je een goed CV had. Ondanks mijn bijbaan als tandartsassistente heb ik de decentrale selectie in Nederland helaas ook niet gehaald.

Studie Gezondheid en Leven

Ondertussen ben ik begonnen met studeren omdat ik wel graag wilde leren en niet stilzitten. Er is geen studie zonder loting die lijkt op Tandheelkunde. Ik heb gekozen voor de studie Gezondheid en Leven omdat mij dit ook erg interessant leek en toch in de gezondheidszorg is. Ik verloor de hoop dat ik ooit nog zou worden toegelaten voor Tandheelkunde omdat het mij iedere keer niet lukte om ingeloot te worden. Daarom heb ik mij gericht op het afronden van de bachelor Gezondheid en Leven.

Master?

Zodra dat was gelukt kwam ik tot het volgende dilemma, want wat moest ik nou daarna gaan doen? Ik zie mijzelf niet voor altijd in het laboratorium staan of op een andere manier fulltime onderzoek doen. Nog steeds had ik een baan voor ogen waarbij ik graag in contact wilde komen met mensen. Ik wist totaal niet wat ik moest gaan doen en had wat extra tijd nodig om erover na te denken. Daarom heb ik een tussenjaar genomen en ben ik gaan reizen.

Reis

Op reis ontmoette ik begin januari 2019 een meisje dat tandarts is. Met haar heb ik goede gesprekken gehad waardoor ik toch weer overtuigd werd om een laatste poging te wagen voor de studie die ik altijd al heb willen doen. Dit was net op tijd, gezien de inschrijfdeadline van 15 januari. Ik ben toen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.

Verkorte bachelor of Voltijdstudie Tandheelkunde

Er was een optie om toelating te doen voor de verkorte bachelor van 1,5 jaar in Groningen, maar omdat ik pas eind januari weer in Nederland was, zou het mij nooit lukken om alle studiestof op tijd door te nemen voor de toets in februari. Deze studiestof bestaat namelijk uit alles wat in het eerste studiejaar geleerd wordt, dat zijn 18 studieboeken.

Daarom heb ik de keuze gemaakt om de toets te doen voor de decentrale selectie voor de voltijdstudie Tandheelkunde in Groningen. Hier heb ik keihard voor gestudeerd en de toetsdag besloeg een gehele dag.

Uitslag

Op maandag 15 april kwam het verlossende mailtje van Studielink binnen: Rangnummer 18!! Het is me eindelijk gelukt, ik kan Tandheelkunde gaan studeren!!! Van de 230 aanmeldingen behoor ik gewoon tot de beste 10%!

Tweede bachelor

Doordat ik mijn bachelor Gezondheid en Leven heb behaald, ga ik met Tandheelkunde beginnen aan een tweede bachelor in de gezondheidssector. Daarom moet ik in plaats van het wettelijke collegegeld (€ 2.000 per jaar) instellingscollegegeld (€ 20.000 per jaar) gaan betalen.

Help!

Naast de vreugde over de toelating was er tegelijkertijd ook meteen onzekerheid over hoe ik ooit al dat geld bij elkaar moet gaan krijgen. Dat gaat mij namelijk nooit lukken in mijn eentje, hoe hard ik er nu ook voor werk en voor zal blijven werken tijdens mijn studie. Het allerliefste wil ik natuurlijk dat ik het wel allemaal zelf kan betalen, want ik houd er niet van om anderen om hulp te vragen en al helemaal niet om mensen om geld te vragen.

Toch wil ik jullie vragen mij te helpen om mijn droom waar te maken.

Zelf kan ik € 4.000 aan spaargeld inleggen en mijn ouders kunnen mij ook helpen met € 10.000.

Hieronder staat een overzicht van wat ik ongeveer kwijt zal zijn aan deze studie, zodat het voor iedereen helder is:

                                   Bedrag in € per maand Bedrag in € per jaar

Instellingscollegegeld              1.667                       20.000

Huur kamer                                  350                         4.200

Boeken en studiemateriaal          80                            960

Andere kosten 

(sport,zorgverzekering, 

boodschappen etc.)                     350                          4.200 

Totaal                                         2.447                         29.360

Totaal 3 jaar                                                                88.080

Tandartsentekort

Ik ben erg gedreven om tandarts te worden en ik denk dat het erg belangrijk is dat ik deze studie kan gaan doen, ook om de volgende redenen. Er is namelijk een tandartsentekort in Nederland. Jaarlijks gaan er ongeveer 300 tandartsen met pensioen tegenover circa 240 Nederlandse tandartsen die de arbeidsmarkt betreden. Veel tandartsen worden uit het buitenland gehaald om hier te komen werken, maar dat wordt ook steeds minder omdat zij een taaltoets moeten afleggen. Per jaar starten in Nederland 240 studenten aan de studie Tandheelkunde. Volgens het Ministerie van Onderwijs verandert 17% van alle eerstejaars studenten in het hoger onderwijs van opleiding. 


ENGLISH

Hi!

I am Sandra, 23 years old and I finally got accepted for the study I have been dreaming of my whole life: Dentistry! I am very excited about this, but the problem is that I have to pay very high institutional tuition fees because this will be my second bachelor in the Healthcare sector.

Institutional tuition fees

The amount of the institutional tuition fees is € 20,000 for each year of the bachelor, so a total of € 60,000 for three years. You might wonder: why do I have to pay this huge amount of money? 

Earlier admission attempts

After high school I attempted several times to get accepted for Dentistry.

Belgium: I travelled a couple of times to Brussels to participate in the entrance exam for doctor and dentist. Around 6,000 students participate yearly for this exam and just 10-20% of them succeed, this percentage shows the difficulty of the exam. Unfortunately I did not succeed in being among the best 10-20%. 

The Netherlands: Besides that, I attempted the selections for Dentistry in the Netherlands as well. It is very important to have a good CV. Despite my job as dentist assistant, I didn't pass these selections either. 

Study Health and Life Sciences

Meanwhile I started studying because I wanted to do something and I wanted to learn. There is no study that is similar to Dentistry without entrance exam or selection. I chose to study Health and Life Sciences because it took my interest and it is in the Health Care sector as well. I lost hope of the possibility that I would ever be accepted for Dentistry because of the failure every time, so I focussed on finishing my bachelor in Health and Life Sciences.

Master’s degree?

After finishing my bachelor degree the next dilemma appeared, what would be the next step for me? I do not want to work in a laboratory my whole life or doing fulltime research in another way. I still had a job in mind where I wanted to get in touch with people. I really didn't know what I should do and needed more time to think about this. That is why I decided to take a gap year and started travelling.

Travelling

In the beginning of January 2019, during my travels, I met a girl who is a dentist. I had a good conversation with her which made me decide to try one last time to get accepted for study I have always dreamed of. I was just in time because I had to register before the 15th of January. Immediately I started to look for the possibilities.

Short bachelor or fulltime study Dentistry

One option was to do the exam for the short bachelor of 1,5 years in Groningen, but because I would be back in The Netherlands at the end of January I was not able to study all the given study material before the exam in February. This study material is everything that is learned in the first year of the study Dentistry: 18 study books. 

That is why I made the choice to participate in the exam for the selections of the fulltime study Dentistry in Groningen. I studied non-stop for this and the day of the exam was a full day. 

The result

Monday the 15th of April I got the redeeming e-mail from Studielink: number 18!! I did it, I can finally study Dentistry!!! Out of the 230 participants I was part of the best 10%!

Second bachelor

Because I already finished the bachelor Health and Life Sciences, Dentistry will be my second bachelor in the Health Care sector. That is why I have to pay institutional tuition fees (€ 20,000 a year) instead of the statutory fee (€ 2,000 a year).

Help!

Besides all the happiness because of the admission I felt insecure as well about how I could ever pay this amount of money. I can never pay this on my own, no matter how hard I work and will continue to work during my studies. Of course, I really want to be able to pay for it all myself, because I do not like asking others for help, and certainly not asking people for money.

Yet I want to ask you to help make my dream come true.

I can deposit € 4,000 myself from savings and my parents can also help me with € 10,000.

Below an overview of the costs of my study, to make it all clear. 

                              Costs in € per month Costs in € per year

Institutional fees                 1,667                    20,000

Rent of the room                    350                      4,200

Books and study material       80                         960

Other costs 

(sport, insurance, 

groceries etc.)                          350                      4.,00

Total                                      2,447                    29,360

Total 3 years                                                      88,080

Shortage of dentists

I am very eager to become a dentist and I think it is important as well that I can study Dentistry because of the following reason. In The Netherlands there is a shortage of dentists. Every year, around 300 dentists retire and around 240 Dutch dentists start working. A lot of dentists are from other countries, but this will decrease because they have to pass a language test. Yearly 240 students start with Dentistry. According to the Ministry of Education 17% of all first year students in higher education will change study. 

Donating through PayPal is possible: https://paypal.me/sandravink?locale.x=nl_NL


Over de campagne
Beheerder:
Sandra Vink
Gestart op:
16 June 2019
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie