€ 50 van € 50.000 opgehaald

 1%
1 donatie in 1 jaar

Help ons Masterplan realiseren

€ 50 van € 50.000 opgehaald
het verhaal

For English, please continue below ↓
Hallo, 


Is je eigen leven, je welzijn en je geluk je lief en is het leven, het welzijn en het geluk van je dierbaren, je omgeving en ook letterlijk je huisdieren je lief? 


Wil jij graag een wezenlijke bijdrage leveren aan iets opbouwends, wil je, samen met anderen hoop en geluk creëren en daaraan bijdragen voor de toekomst? 


Stelt het je gerust als jouw inbreng, jouw bijdrage ook wordt gewaardeerd met een geschenk dat je ervoor terug krijgt waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt? Wat ook gelijk weer bijdraagt aan jouw welzijn, dus dat je tegelijkertijd investeert in het welzijn van anderen, de omgeving en de toekomst(ige generaties) EN in je EIGEN welzijn, voorspoed en geluk? 


Wil jij mij/ ons op deze manier supporten? 


Mensen helpen hun EIGEN stem (terug) te vinden, ze (weer) met hun eigen kracht te verbinden… 

 

Ik heb al heel lang geleden mijn vervulling gevonden in mijn leven en dat is wat ik leef, wie ik ben, wat ik doe. Dat maakt mij gelukkig, daarin BEN ik gelukkig en inherent daaraan is geluk met anderen delen. Hen helpen hun eigen geluk in zichzelf te vinden. Dit kan alleen door (weer) verbinding te krijgen met je ware, intrinsieke, hele (en gezonde) zelf. 


Voor de mensen die de hoop hebben verloren: Dit is (nog steeds) mogelijk en dat is precies wat ik doe, mensen bewustzijn brengen van dat het goed is om goed voor zichzelf te zorgen. Dat dat bevorderlijk is en de énige manier om ook voor anderen het beste te gunnen en creëren. 


Ben goed voor jezelf! Dan ben je in je kracht. Dan kom je bij je talenten, gun jezelf het beste. Alleen dan kun je ook het beste (van jezelf) voor anderen betekenen. 


Ben hier bewust van. 

 

Samen met Melody ben ik bezig met ons masterplan uiteen zetten, uitwerken, opbouwen en laten groeien. Dit heeft alles te maken met wat ik hierboven benoem. 


Het uiteindelijke doel is het creëren van een resort/ community die duurzaam is en waar alles op een basis van gezondheid en bewustzijn is opgebouwd. Zelfvoorzienend, duurzame architectuur en zonne – en wind energie, eigen gewassen verbouwen op een biologische manier. 


Op dit resort komt een campus met Multidisciplinaire Academy waar ook de basis van een gezonde, bewuste en duurzame levensstijl de rode draad heeft. Dit is geen illusie of utopisch, het is mogelijk en wij zijn er al mee bezig. Het enige is dat de juiste omstandigheden en de juiste omgeving hiervoor gecreëerd/ opgebouwd moet worden. Ook dit begint verder bij het bewustzijn hierover brengen bij anderen en de beweging komt op gang. We hebben alle kennis, expertise en ervaring in huis dus daar schort het geenszins aan. 

 

We hebben nu alleen de middelen en met name een steuntje in de rug (een injectie) nodig om dit te bewerkstelligen. Een begin kapitaal opdat we hier zonder tijd te verliezen, zonder vertraging en zonder zorgen van te weinig vermogen om hiermee door te kunnen pakken verder kunnen. We zijn namelijk al heel ver. 

 

Van de opbrengsten starten we een marketingcampagne om dit alles in korte tijd meer en internationaal onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd hierin voorlichting te geven en mensen concrete handvaten mee te geven die ze kunnen gebruiken om in hun dagelijks leven meer rust, vervulling, geluk en gezondheid te bewerkstelligen. Door middel van onze Visionary Speakers Events (www.visionaryspeakersevents.com), het creëren van inspirationele video’s waarin we mensen tips en tools meegeven om die vervulling in hun leven te creëren, het bekostigen van onze evenementen (huur van ruimtes etc.) en alle administratieve zaken en afwikkelingen die nodig zijn om te regelen om onze business neer te zetten. Verder hebben we een pand op het oog waar we het begin van dit alles willen realiseren, ons hoofdkantoor willen vestigen en van waaruit we de Multidisciplinaire Academy willen starten. Hiervoor zijn verbouwingskosten die we via deze weg ook graag willen dekken. 

Help jij ons dit alles te realiseren? 

Bezoek ook www.newcooperation.com, www.coreabundantlifestyle.com, http://vitallifeconnection.com, www.wellness4us.nl en www.feeling.one want dit alles, al deze websites en wat daarachter ligt maakt onderdeel uit van het overkoepelende geheel en dus het masterplan! Dan heb je een vrij goede indruk van wat we doen en wat het inhoudt, hoewel dit enkel nog een weergave is. 


Oké so what’s in it for you als jij je support verleent/ bijdrage biedt? 

Zoals ik hierboven heb beloofd heb jij er zelf direct ook baat bij. 

Men kan bij ons allerlei opleidingen, cursussen, workshops, intensives en retreats volgen.  

Dit wordt allemaal op verschillende niveaus aangeboden: 

• basis 

• extended 

• VIP 

Er kan ingeschreven worden op een basis event dat vervolgens door bijbetaling kan worden geüpgraded naar een extended of VIP ticket (bijvoorbeeld met een behandeling of product). 

Het aantal extended en VIP tickets op een event is beperkt. VIP’s krijgen de beste plaatsen, extra waarde en aanbod en kunnen deelnemen aan extra onderdelen. De extended tickets zitten tussen de basis en VIP in. 

De extra waarde van VIP tickets kan ook worden betaald met VIP points. Ieder VIP point vertegenwoordigt een waarde van 1 euro. Als de meerprijs van een VIP ticket bijvoorbeeld 500 euro is dan kunnen daarvoor ook 500 VIP points ingeleverd worden. 

VIP points kunnen worden verkregen door een investering te doen in newCooperation in de vorm van een donatie. Door bijvoorbeeld 50 euro te doneren worden 50 VIP points verkregen. Deze zijn onbeperkt geldig en kunnen later worden verzilverd op een van onze events. 

VIP points zijn niet inwisselbaar voor geld of in combinatie met speciale aanbiedingen. 

Iedere donatie is welkom, ongeacht de grootte van het bedrag! 

Mocht je op welke andere manier dan ook graag je bijdrage leveren, ons willen supporten in deze missie dan is dat natuurlijk ook van harte welkom. Kun je zelf iets, heb je een talent dat ons helpt dit neer te zetten of heb je tips, suggesties, ken je anderen die hier affiniteit mee hebben in welk opzicht dan ook en resoneert dat met onze kern boodschap en onze kernwaarden? Let us know! 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Ruud


•••


Hi,

Is your own life, your wellbeing and your happiness important to you and is the life, wellbeing and happiness of your loved ones (people, pets) important to you aswell?

Do you want to contribute essentially to something constructive and do you, together with others, want to create hope and happiness and contribute to that for the future?

Are you at ease with knowing your contribution is appreciated with a gift that also benefits you? That contributes to your own wellbeing and at the same time that of others, the environment and the future (generations)?

Do you want to support me/ us in that?

Help people find their OWN voice (again), (re)connect them with their own strength.

I have already found my fulfilment in life a long time ago and that is (in) what I live, who I am and what I do. That is why I am happy and inherent to that is sharing in that. Help people find their own happiness within themselves. This is only possible by (re)connecting yourself with your true, intrinsic, whole (and healthy) self.

For the people that lost hope: This is (still) possible and that is exactly what I do, bring people awareness about that it is good to take good care of yourself. That it is beneficial and the only way to also do and create the best to and for others.

Be good for and to yourself! Then you are in your strength. Then you come to your talents. Allow yourself the best. Only then you can mean the best (of yourself) to others.

Be aware of this.

Together with Melody I am setting out, working on, building and growing our masterplan. This all has everything to do with what I wrote above.

The eventual goal is creating a resort/ community that is sustainable and where everything is built on a basis of health and consciousness. Self-sufficient, sustainable architecture and sun and wind energy, cultivate own organic crops.

On this resort will be a campus with Multidisciplinary Academy where also the basis of a healthy, conscious and sustainable lifestyle is a red thread. This is no illusion or utopian, it is possible and we are already busy with it. The only important thing is that the right circumstances and the right environment for this are being created/ built. Also this begins in bringing awareness about this to others and the movement is going on. We have all knowledge, expertise and experience so there is no lack in that.

We only now need the resources and especially back support (an injection to accelerate) to effectuate this. A start capital so we can go on with this without losing time, without procrastination and without worries of too few capital to tackle this. Because we are far in this already.

From the receivings we start a marketing campaign to bring this all to peoples’ attention internationally in a short time span and at the same time inform people and bring them concrete tools to implement in their daily lives to gain more peace, fulfilment, happiness, health and prosperity in their lives. Through our Visionary Speakers Events (www.visionaryspeakersevents.com), creating inspirational videos in which we give people tips and tools to create this fulfilment, to finance our events (rent of spaces etc.) and all administrative affairs that have to take place to build forward on our business. Next to that we have a property in mind where we want to start the realisation of settling our headquarter and from which we want to start the Multidisciplinary Academy. For this there are rebuilding costs that we want to cover this way.

Will you help us in realising this all?

Also visit www.newcooperation.com, www.coreabundantlifestyle.com, http://vitallifeconnection.com, www.wellness4us.nl and www.feeling.one as this all, all the websites and everything behind it is part of the overarching and thus our masterplan! Then you’ll have a quite good impression of what we do and what it is all about although it is still just an image.

Ok so what’s in it for you when you support us?

As I described above you will also directly benefit from this.

People can participate in divergent kinds of education, courses, workshops, intensives and retreats.

This is all offered in levels:

· Basis

· Extended

· VIP

You can sign up for a basis event and with an extra payment your ticket can be upgraded to an extended ticket or a VIP ticket (for example with a treatment or a product).

The number of extended and VIP tickets at an event is limited. VIPs get the best places, extra value and offer and can participate in extra sections. The extended tickets are in between the basis and VIP tickets.

The extra value of a VIP ticket can also be obtained by VIP points. Every VIP point represents a value of 1 euro. For example when the surcharge of a VIP ticket is 500 euros, than also 500 VIP points can be exchanged.

VIP points can be obtained by investing in newCooperation in the form of a donation. By donating for example 50 euros 50 VIP points are obtained. These points are unrestrictedly valid and can be exchanged at one of our events.

VIP points are never exchangeable for money or in combination with special offers.

Every donation is welcome regardless of the amount!

Do you want to contribute in any other way and support us in our mission then that effort is also welcome. Is there something you can do yourself, do you have a talent that helps us in effectuating this or do you have tips, suggestions, do you know others that have affinity with all this in any way and does this resonate with our core message and core values? Let us know!

Thank you very much in advance!

Best regards,

Ruud

Over de campagne
Beheerder:
Ruud Schalkwijk
Gestart op:
29 January 2019
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie