€ 435 van € 10.000 opgehaald

 5%
11 donaties in 1 maand

Zwerver honden leven geven

€ 435 van € 10.000 opgehaald
het verhaal

Beste Lezers,

Mijn naam is Lester Valks, Wonende op Aruba. Ik wil mede deze brief delen dat er nu tijd van de pandemie voor mij ook tijd van nood is. Corona virus heeft mij en mijn gezin hard getroffen. Net als meerdere mensen. Ik ben zelf werkende als muzikant(drummer). Dat betekent nu en in de tijden van lockdown heb ik totaal geen optredens meer gehad, dus ook 0% inkomen. Hoe je het went of keert, Vaste lasten moesten doorbetaald worden. Wij moesten gedwongen van ons spaargeld leven. Wat ook aan het einde van zn' potje kwam. Ik wist het soms ook niet meer hoe het verder moest, Dat leverde mij veel en veel stress op. Ik heb uiteindelijk besloten mijn vrouw op Aruba tijdig alleen te laten om voor een baan te zoeken in Nederland, Iemand moet toch voor de honden zorgen, Maar tot nu is dat geen succes nog helaas. De eerste dagen in Nederland had ik een zeer hoge bloeddruk gekregen door alle stress. Ik werd opgenomen in het Ziekenhuis in Den haag.

Op Aruba verzorgd mijn vrouw nog steeds onze honden en ze verzorgd een groot groep zwerfhonden. Ze geeft ze eten, drinken en haalt medicijnen voor als ze ziek zijn, En alles uit eigen zak betalen. we krijgen nergens subcidie voor helaas maar we doen het uit onze hart voor de arme honden. Daarbij geven we ook een aantal dakloze mensen in de omgeving van San Nicolas(Aruba) eten en drinken. Hun hebben het ook super zwaar deze tijden. Wij zijn mensen die graag anderen willen helpen, Maar nu kunnen we ook graag hulp gebruiken, We zitten letterlijk in nood. Hier met dit verhaal wil ik iedereen die dit leest even de tijd neem om mijn verhaal beseffen. Ik vraag aan een ieder of jullie ons kunnen steunen tijdens de pandemie. Al is het maar €1 kans ons al veel helpen. Met alle donaties blijven we de daklozen eten en drinken geven, en hetzelfde voor de zwerfhonden met dit brief spreek ik recht uit mijn haart. Als u ons een beetje kan helpen zijn wij daar super dankbaar voor.

Lester & Cherie Valks

XXX ENGLISH XXX

Dear readers,

My name is Lester Valks, living in Aruba. I would like to share with this letter that now the time of the pandemic is also the time of need for me. Corona virus has hit me and my family hard. Just like several people. I am working as a musician (drummer). That means now and in the times of lockdown I haven't had any performances at all, so also 0% income. How you get used to it, Fixed costs had to be paid. We were forced to live on our savings. Which also came to the end of its pot. Sometimes I didn't know how to proceed, that caused me a lot of stress. I finally decided to leave my wife alone in Aruba in time to look for a job in Netherlands, Someone has to take care of the dogs, But so far that is not a success yet unfortunately. The first days in the Netherlands I had very high blood pressure due to all the stress. I was admitted to the hospital in The Hague.

In Aruba my wife still takes care of our dogs and she takes care of a large group of stray dogs. She gives them food, drink and medicine for when they are sick, And pay for everything out of her own pocket. we don't get any subsidies for anything unfortunately but we do it from our hearts for the poor dogs. We also provide food and drink to a number of homeless people in the area of ​​San Nicolas (Aruba). They are also having a hard time these times. We are people who would like to help others, But now we could also use help, We are literally in need. Here with this story I want anyone reading this to take a moment to realize my story. I ask everyone if you can support us during the pandemic. Even if it is only a €1 chance, it will help us a lot. With all donations we continue to give the homeless food and drink, and the same for the stray dogs with this letter I speak from my heart. If you can help us a little, we would be very grateful.

Lester & Cherie Valks

Over de campagne
Beheerder:
Lester prisco valks
Gestart op:
21 June 2021
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie