€ 1.955 van € 95.000 opgehaald

 3%
66 donaties in 1 maand

Help Chantal aan HSCT behandeling!

€ 1.955 van € 95.000 opgehaald
het verhaal

(For English version scroll down)

Als eerst bedankt dat je mijn verhaal wilt lezen.

Ik ben dus Chantal en ik heb de diagnose MS.

Ik zal proberen mijn verhaal kort te houden. 2017 ging het lopen niet zo fijn, maar het gaat vast wel weer over. Ik moet gewoon gaan sporten. Alleen het lopen ging steeds slechter en kreeg ook nekklachten. Naar de huisarts door naar de neuroloog en die stuurde me weer naar huis met een ondersteuning voor een klapvoet. Leer er maar mee leven werd er nog gezegd. Het werd alleen maar erger vervolgens kon ik soms ook niet meer lopen, en zijn val partijen de normaalste zaak geworden. Weer naar een neuroloog nu voor een second opion. Het hele verhaal verteld van het verloop, eindelijk een MRI-scan. Nou mevrouw u heeft een hernia, kunnen we niks aan doen.

Ik ben geen klager en kom niet voor elk wissewasje bij de dokter. Het gaat niet meer, lopen kan ik niet of heel beperkt. Ik wil naar een arts die wel luistert en kijkt wat er aan de hand is. Toch maar weer terug naar het eerste ziekenhuis. Gelukkig een andere arts. En deze arts kijkt wel verder en ook eindelijk naar mijn nek waar ik zo last van heb. Er werd een MRI gemaakt van mijn nek 2 grote vlekken gevonden. Daarna eveneens In mijn hersens zijn 5 plekken gevonden.

Mijn wereld staat sindsdien volledig op zijn kop. MS een ziekte waarvan de vooruitzichten nu in de rolstoel en straks volledige afhankelijkheid zijn, daarover is geen twijfel mogelijk. De wetenschap dat ik steeds verder achteruit zal gaan en moet toekijken hoe de meeste belangrijke momenten in het leven van mijn dochter aan mij voorbij zullen gaan is ondraaglijk voor me. Misschien vind ik dat nog wel het ergste.

Er is hoop! HSCT Een behandeling die tot stabilisatie van MS leidt. Ik heb besloten dat ik deze voor het lichaam zeer zware behandeling zo snel mogelijk wil ondergaan. Deze progressieve ziekte is op geen andere manier te stoppen en zet zich door.

Dit is geen eenvoudig beslissing geweest, maar ik ben bereid de risico's te nemen in de hoop een menswaardig leven te herwinnen. En om er weer te kunnen zijn voor mijn gezin en voor hen te zorgen.

Om daadwerkelijk deze stap te kunnen nemen, heb ik uw hulp nodig!

HSCT wordt in Nederland namelijk (nog) niet bij MS-patiënten uitgevoerd en niet vergoed. Voor deze behandeling, de revalidatie, de reis en het verblijf is een bedrag nodig van ca. € 95.000.

Zelf maak ik kleine dingen die ik verkoop zoals sleutelhangers en muurkleden. Om mijn doel te behalen. Alleen gaat dit natuurlijk niet zo snel.

Wilt u mij financieel steunen om het voor mij haalbaar te maken om voor mijn gezin te kunnen blijven zorgen, mobiel te blijven en te blijven deelnemen aan de maatschappij? Met uw steun geeft u mij en mijn gezin een toekomst! Ik zal elke bijdrage aan mijn doel waarderen. Financieel of door mijn verhaal te delen, zodat ik zoveel mogelijk mensen kan bereiken die mij willen helpen.

Mijn dank is groot!

Liefs Chantal


First of all, thank you for reading my story.

So I'm Chantal, and I'm diagnosed with MS.

I'll try to keep my story as short as possible.

 2018 didn't go so well- but I'm sure it'll pass. I just need to get some exercise. Only walking got worse and worse and I also got neck complaints. After the visiting the GP I went to the neurologist and he sent me home with a support folder for a folding foot. Learn to live with it, is what was said. It only got worse, then sometimes I couldn't walk, and tripping and stumbling became the most normal thing. Back to a neurologist now for a second opion. Resharing the whole story tells with as result finally an MRI scan. Well, ma'am, you have a hernia was the outcome.

I'm not a complainer and I don't go to the doctor every time I have a little something. I can't walk anymore, I or very limited. I want to see a doctor who will listen and see what's going on. I'm going to go back to the first hospital. Fortunately, another doctor. And this doctor did look further and finally also at my neck that bothered me so much. An MRI of my neck showed two large spots. Then also in my brain 5 spots were found.

My world has been completely turned upside down eversince.

MS a disease which prospects are ultimately the wheelchair and full dependence, there is no doubt about that. The knowledge that I will deteriorate further and further and watch most of the important moments in my daughter's life pass me by is unbearable for me. Maybe I think that's the worst part.

There's hope! HSCT A treatment that leads to stabilization of MS. I have decided that I want to undergo this very heavy treatment for the body as soon as possible. This progressive disease is unstoppable and continues.

This has not been an easy decision, but I am prepared to take the risks in the hope of regaining a dignified life. And to be able to be there again for my family and take care of them.

In order to actually take this step, I need your help!

HSCT is not (yet) performed on MS patients in the Netherlands and is not reimbursed. This treatment, rehabilitation, travel and stay requires an amount of approximately € 95,000.

Would you like to support me financially in order to make it feasible for me to continue to care for my family, to stay mobile and to continue to participate in society? With your support you give me and my family a future! I will appreciate every contribution to my cause. Financially or by sharing my story, so I can reach as many people as possible who want to help me.

My thanks are great!


Je m'appelle Chantal et j'ai reçu un diagnostic de SP.


J'essaierai de garder mon histoire courte. La marche de 2017 n'était pas si agréable, mais elle passera probablement. Je dois juste faire de l'exercice. Seule la marche empirait et les douleurs au cou. Je suis allé chez le médecin chez le neurologue et il m'a renvoyé chez moi avec un support pour un pied tombant. Apprenez à vivre avec, disait-on. Cela n'a fait qu'empirer alors que parfois je ne pouvais plus marcher, et les chutes sont devenues la chose la plus normale. Revenons maintenant à un neurologue pour une deuxième opion. Toute l'histoire racontait les progrès, enfin une IRM. Eh bien, madame, vous avez une hernie, nous ne pouvons rien y faire.


Je ne me plains pas et je ne vais pas chez le médecin pour chaque bagatelle. Ce n'est plus possible, je ne peux plus marcher ou c'est très limité. Je veux voir un médecin qui écoutera et verra ce qui se passe. Bref, retour au premier hôpital. Heureusement, un autre médecin. Et ce médecin regardera plus loin et enfin mon cou qui me dérange tellement. Une IRM faite de mon cou a trouvé 2 grandes taches. Après cela, 5 endroits ont également été trouvés dans mon cerveau.


Depuis, mon monde est bouleversé. La sclérose en plaques, une maladie dont les perspectives sont désormais en fauteuil roulant et qui deviendra bientôt une dépendance totale, cela ne fait aucun doute. Le fait de savoir que je continuerai de me détériorer et que je devrai regarder passer la plupart des moments importants de la vie de ma fille m'est insupportable. Peut-être que je pense que c'est le pire.


Il y a de l'espoir! HSCT Un traitement qui conduit à la stabilisation de la SEP. J'ai décidé que je voulais subir ce traitement très difficile pour le corps le plus tôt possible. Il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter cette maladie évolutive et elle continuera.


Cela n’a pas été une décision facile, mais je suis prêt à prendre des risques dans l’espoir de retrouver une vie décente. Et être de nouveau là pour ma famille et prendre soin d'eux.


Afin de franchir cette étape, j'ai besoin de votre aide!


La GCSH n'est pas (encore) pratiquée chez les patients atteints de SEP aux Pays-Bas et n'est pas remboursée. Un montant d'environ 95 000 € est nécessaire pour ce traitement, la rééducation, les déplacements et l'hébergement.


Souhaitez-vous me soutenir financièrement pour me permettre de continuer à subvenir aux besoins de ma famille, de rester mobile et de continuer à participer à la société? Avec votre soutien, vous me donnez un avenir à moi et à ma famille! J'apprécierai toute contribution à ma cause. Financièrement ou en partageant mon histoire, pour que je puisse toucher le plus de personnes possible qui veulent m'aider.


Mes remerciements sont super!


Amour Chantal


Over de campagne
Beheerder:
chantal kuiper
Gestart op:
4 March 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie